Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑTΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΒαρβαρότης κλεπταποδόχου κράτους
 
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΔΙΩΤΗΣ
Το κράτος της Αγγλίας είναι κλεπταποδόχον και διαπράττει μίαν συνεχή πολιτιστικήν βαρβαρότητα, επειδή αρνείται να επιστρέψη τα γλυπτά μάρμαρα του Παρθενώνος, τα οποία εδέχθη και άρπαξεν ως κλοπιμαία. Κατ’ αυτόν τον τρόπον έχει συμμετοχήν εις τον βανδαλισμόν της Ακροπόλεως.


Το Αγγλικόν κράτος δεν θα κάμη χάριν εις την Ελλάδα, αλλ’ έχει αδήριτον υποχρέωσιν να επιστρέψη τα γλυπτά μάρμαρά μας εις τον τόπον της δημιουργίας των και της φυσικής εστίας των και να ζητήση συγγνώμην από την Ελλάδα. Να καταβάλη δε και την μεγάλην δαπάνην της ασφαλούς μεταφοράς και της επανενώσεως των μαρμάρων. Κατ’ αυτόν τον τρόπον θα μετριασθή το πολιτιστικόν αυτό όνειδος της Αγγλίας, το οποίον όμως ουδέποτε θα εκλείψη εντελώς.
 

Thomas Bruce Elgin

Το κράτος της Αγγλίας προσβάλλει τον παγκόσμιον πολιτισμόν. Τα απαράμιλλα αριστουργήματα του αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού ανήκουν εις ολόκληρον την ανθρωπότητα.


Εάν συνεχισθή αυτή η προσβολή, η Ελλάς να διακόψη διπλωματικάς σχέσεις με την Αγγλίαν δια να προκληθή μεγαλυτέρα ευαισθησία της διενθούς Κοινότητος, ώστε να αναγκασθή το κλεπταποδόχον κράτος της Αγγλίας δια να συμμορφωθή προς την διεθνή νομιμότητα και την στοιχειώδη ηθικήν τάξιν αποκαταστάσεως της Δικαιοσύνης.


Ο Άγγλος βάρβαρος εγκληματίας λόρδος Έλγιν, ο οποίος ύπηρξε Πρεσβευτής εις την Υψηλήν Πύλην (1799-1802), εχρησιμοποίησε τον Τούρκον δυνάστην και κατακτητήν της Ελλάδος δια να μεταφέρη εις την Αγγλίαν με τουρκικήν άδειαν«οιονδήποτε λίθον» εκ των αρχαιοελληνικών μνημείων των Αθηνών. Το κοινόν της Αγγλίας υπεδέχθη τους θησαυρούς αυτούς με ασυγκράτητον θαυμασμόν, αλλά και με οργήν δια τον διαπραχθέντα βάρβαρον βανδαλισμόν. Σημειωτέον ότι κατά τας εργασίας αποσπάσεως των γλυπτών κατεστράφησαν και αγάλματα.


Όταν ο λόρδος Βύρων επεσκέφθη την Ακρόπολιν και αντίκρυσε την καταστροφήν, έγραψεν ότι: «Αυτό το οποίον ουδέ οι Γότθοι θα διέπραττον το διέπραξαν οι Σκώτοι». Το δε αγγλικόν Κοινοβούλιον ενέκρινε την αγοράν των κλοπιμαίων θησαυρών μας αντί του ποσού των 35.000 λιρών. Το ποσόν αυτό ήτο ολιγώτερον και του 1/3 των δαπανηθέντων χρημάτων υπό του Έλγιν δια την απόκτησίν των.


Δια να συνειδητοποιηθή περισσότερον η κακουργηματική και αποτροπιαστική βαρβαρότης του αδιστάκτου Έλγιν, αρκεί να ληφθή υπ’ όψιν μας ότι το καταρτισθέν από τον μισόκαλον τούτον Άγγλον συνεργείον τεχνιτών ειργάσθη κοπιωδώς επί δέκα (10) έτηδια να αποσπάση τα διάφορα τμήματα από τον Παρθενώνα.

16-10-2014

Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Κ. Διώτης
Θεολόγος και Δημοσιογράφος
Τηλέφωνον 6938566716

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου